Se her hvordan Bygma kan hjælpe dig med initiativer til dit ansvarlige byggeri

Den Frivillige Bæredygtighedsklasse (FBK)

Den frivillige bæredygtighedsklasse er pt. en frivillig ordning der skal fremme det ansvarlige byggeri. Den har til formål at favne de tre dimensioner, herunder de miljømæssige, sociale og økonomiske forhold. De tre dimensioner giver værdi for både bygherre, bygningsejer og lejer ved følgende:

Miljø

Fokus på minimal miljø- og klimamæssig påvirkning

Social

Sikre sundt indeklima

Økonomi

Sikre god totaløkonomi ved opførelse og drift

Den Frivillige Bæredygtighedsklasse indebærer ni konkrete krav til nybyggeri og større ombygninger af boliger. To af de ni krav skal erhvervsbyggerier ikke opfylde. Erhvervsbyggerier skal dermed kun opfylde syv af de ni krav.

Den Frivillige Bæredygtighedsklasse er fortsat en forsøgsordning, og der afventes stadig en konkret afgørelse fra Regeringen.

Vidste du, at Bygma kan hjælpe med hovedparten af de 9 kriterier?

De 9 krav til til nybyggeri og større ombygninger af boliger

Livscyklusvurdering (LCA)

Livscyklusvurdering (LCA)

Bygningens samlede klimapåvirkning.

 • Fremskaffelse af råmaterialer
 • Fremstilling af byggematerialer
 • Byggeproces – opførelse og transport
 • Driftsenergi- og ressourceforbrug til udskiftning af byggematerialer
 • Endt levetid – nedrivning, affaldsbehandling og bortskaffelse
 • Eventuel genbrug og genanvendelse af bygningsdele og byggematerialer.

Ressourceanvendelse på byggepladsen

Ressourceanvendelse på byggepladsen

Transport, energi, vandforbrug og registrering af byggeaffald på byggepladsen.

 • Transport af byggematerialer og jord til og fra byggepladsen
 • Transport på byggepladsen
 • Energiforbruget til bl.a. opførelse og udtørring af byggeriet
 • Vandforbruget
 • Mængden af byggeaffald

Totaløkonomisk analyse (LCC)

Totaløkonomisk analyse (LCC)

Bruges til at understøtte projektering og udførelse, og omfatter omkostninger til:

 • Byggeomkostninger til opførelse
 • Driftsomkostninger
 • Udgifter til forsyning
 • Rengøring
 • Vedligeholdelse og renovering eller udskiftning
 • LCC beregning skal udføres for mindst tre væsentlige valg, hvor to eller flere alternativer sammenlignes

Drifts- og vedligeholdelsesplan

Drifts- og vedligeholdelsesplan

For opretholdelse af indeklimaet.

 • Opvarmning om vinteren
 • Ventilation og udluftning om vinteren
 • Ventilation og udluftning om sommeren
 • Brug af solafskærmning på alle årstider
 • Køling på alle årstider
 • Brug af belysningen
 • Brug af emhætte (kun boliger)

Dokumentation af problematiske stoffer

Dokumentation af problematiske stoffer

Komplet samling af sikkerhedsdatablade for al relevant kemi og afgasning.

 • Fokus på sikkerhedsdatablade
 • Øget bevidsthed om materialevalg i forbindelse med projektering og udførelse af bygningen
 • Der dannes et bedre grundlag for at vælge materialer uden indhold af problematiske stoffer til gavn for et bedre indeklima og øget sundhed og trivsel blandt brugerne

Måling af afgasninger til indeklimaet

Måling af afgasninger til indeklimaet

Niveauet af formaldehyd og TVOC måles inden ibrugtagning af bygningen:

 • Formaldehydmåling med et formaldehydindhold i inde luften på højst 100 μg/m3
 • TVOC måling med et TVOC indhold i inde luften på højst 1.500 μg/m3

Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet

Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet

Timebaseret metode for simulering af dagslys

 • Der skal anvendes timebaseret metode til eftervisning af dagslysniveauet

Støj fra ventilationssystemer i boliger

Støj fra ventilationssystemer i boliger

 • Støjniveau på max 25 dB

Rumakustik i boliger

Rumakustik i boliger

 • I et opholdsrum med gulvareal på mindst 20 m2, må efterklangstiden T højst være 0,6

Det grønne valg – produkter der er mindre miljøbelastende eller bedre for dit indeklima

Hos Bygma finder du et stort udvalg af produkter som overholder certificeringskrav og dermed kan indgå i et certificeret byggeri. Det er produkter såsom certificeret træ, indeklima- og miljømærkede produkter som både omfatter spartelmasse, lim, montageskum og kemiske produkter til brandsikring.

Disse produkter og den tilhørende dokumentation har vi identificeret, samlet og mærket med Det grønne valg for at gøre det nemt for vores kunder at træffe et materialevalg der kan indgå i et certificeret byggeri.

Bygma klarer dokumentationsarbejdet for dig

Når du køber dine materialer i Bygma  kan du nemt og gratis hente en dokumentationspakke på materialerne. Du kan også trække information
om mængderne på de indkøbte materialer via Bygma.dk/proff.

Certificeret træ – din sikring for ansvarligt forvaltede skove

Bygma er PEFC- og FSC®-certificeret og vores forretningsenheder i Danmark leverer som standard certificeret træ.

Certificeret træ betyder, at en uafhængig tredjepart har kontrolleret dokumentationen for, at træet stammer fra skove, hvor der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Det tager samtidig hensyn til de mennesker, der arbejder i skoven er sikret både uddannelse, sikkerhedsudstyr og en fair løn.

Det certificeret træ opfylder samtidig ét af mange krav ved certificerede byggerier.