Se her hvordan Bygma kan hjælpe dig med initiativer til dit ansvarlige byggeri

Forstå termerne

DGNB – DGNB står for Deutsche Gesellschäft für Nachhaltiges Bauen og stammer fra den tyske certificering for bygninger. Den er tilpasset dansk lovgivning og kriterierne for certificeringen er samlet under fem overordnede kvaliteter; miljø, økonomi, social, teknik og proces. Læs mere her om DGNB certificering og hvordan Bygma kan hjælpe dig.

BREEAM – BREEAM står for Building Research Establishment Environmental Assessment Method og er en international miljøcertificering. Den har dannet ramme for andre ordninger med fokus på miljø og er løbende blevet udviklet og retter sig mod en international sammenhæng. Ordningen gør det muligt at sammenligne byggeriers grad af miljøpåvirkning. Læs mere her om BREEAM certificering og hvordan Bygma kan hjælpe dig.

LEED – LEED står for Leadership in Energy and Environmental Design og er en amerikansk certificeringsordning. Bygninger der er LEED-certificerede sparer energi, vand, ressourcer, generer mindre affald og støtter menneskers sundhed. Læs mere her om LEED certificering og hvordan Bygma kan hjælpe dig.

Cradle to Cradle – Er et designkoncept, hvor produkter indgår i biologiske og tekniske kredsløb. Det skal skabe værdi for både mennesker, miljø og økonomi. Cradle to Cradle har til hensigt at designe produkter og samfundsstrukturer, der gør at alle materialer er sunde for omgivelserne og kan indgå i et gentagende kredsløb.

LCA – LCA står for Life Cycle Assessment, også kaldet en livscyklusvurdering. Det er en metode, der bruges til at vurdere byggeriets miljøbelastning, fra udvinding af råmaterialer, fremstilling og distributionen af produkterne, ibrugtagen samt vedligeholdelse og evt. bortskaffelse eller genbrug.

CO2-ækvivalenter – For at kunne sammenligne de forskellige drivhusgasser, omregner man det hele til CO2-ækvivalenter. Det betyder, at man ser på, hvor meget udledningen af en anden drivhusgas ville svare til i CO2.

EPD – EPD står Environmental Product Declaration og er en miljøvaredeklaration. En EPD dokumenterer byggevarers miljømæssige egenskaber og bliver udviklet i henhold til anerkendte europæiske og internationale standarder. Du kan læse mere om EPD’er i en af de otte videnspakker Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet eller høre et af deres webinarer også om EPD’er. Du finder link til videnspakkerne her og til webinarer her.

PEFC – PEFC står for Progamme for the endorsement of Forest Certification og er et non-profit miljømærke, der sætter standarden for ansvarlig skovdrift. Certificeringen beskytter biologisk vigtige skovområder og sørger for socialt gavnlig og økonomisk levedygtig skovforvaltning.

FSC® – FSC står for Forest Stewardship Council. Det er en international non-profit mærkningsordning, der sikrer at der ikke fældes mere træ i skoven, end skoven kan nå at reproducere. FSC er også en sikkerhed for, at dyr og planter bliver beskyttet og de mennesker der arbejder i skoven er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.

LCC – LCC står for Life Cycle Costing og er en metode til at beregne et byggeris levetidsomkostninger. LCC ser derfor ikke kun på omkostningerne ved opførelse af byggeriet men totaløkonomien for byggeriet og driften af byggeriet.

M1 – M1 står for Emission Class for Building Material og er et finsk indeklimasystem. Systemet har tre emissionsklasser. M1 er den bedste karakter ud af tre og er din garanti for minimal udledning af skadelige stoffer.

SMV – SMV står for små og mellemstore virksomheder.

CSRD – CSRD står for Corporate Sustainability Reporting Directive, som er EU’s rapporteringsdirektiv om samfundsansvar, som erstatter de nuværende EU-krav om samfundsansvar i årsregnskabsloven. Direktivet øger kravene markant ift., hvordan virksomheder skal sikre data og og rapportering på deres samfundsansvar.

ESG – Er en forkortelse af tre rapporteringsområder, Environmental, Social og Governance. Environmental omfatter bl.a. strategi mod klimaforandringer, biodiversitet, vand og energiforbrug og miljøledelse. Social indebærer lige muligheder, foreningsfrihed, helbred og sundhed, menneskerettigheder, kunde- og produktansvar og børnearbejde. Governance betyder forretningsetik, compliance, bestyrelsens uafhængighed, direktionslønning og selskabsledelse.

Scope 1 – Virksomheder skal i deres ESG-rapportering opdele deres emissionsudledninger i tre scopes. Scope 1, 2 og 3. Scope 1 dækker over direkte udledninger fra virksomheden, herunder brændstof og udledninger fra bygninger og køretøjer og stationære motorer, der dommer fra virksomheden.

Scope 2 – Scope 2 dækker over indirekte udledninger fra indkøb af energi genereret uden for virksomhedens drift, fx el, varme, kølesystemer med gas og damp. Scope 2 er områder virksomheden forbruger og kan kontrollere, men ejer og producerer det ikke selv.

Scope 3 – Scope 3 omfatter indirekte udledninger fra 15 kategorier og vil ofte dække 75-95 % af virksomhedens samlede udledninger. Eksempler på nogle af de 15 kategorier er upstream/downstream transport og distribution, affald, forretningsrejser, investeringer, downstream-leasede aktiver og medarbejderpendling.

EPBD – står for Energy Performance of Buildings Directive som skal sikre en retfærdig energiomstilling. Direktivets formål er at få energioptimeret byggerierne.

NZEB – Bygninger der er opført efter energirammen i BR18, som svarer til energimærke A2015 defineres i Danmark som værende næsten energineutrale bygninger (NZEB) heraf navnet – Net Zero Energy Building.